STRONA GŁÓWNA
 Aktualności
 O GCI
 Regulamin GCI
 Zasady działania GCI
 Realizowane usługi
 Warsztaty w GCI
 Kiosk z pracą
 Nasza biblioteka
 ABC Bezrobotnego
 ABC Przedsiębiorcy
 ABC Absolwenta
 GCI w Małopolsce
 Wykaz szkół wyższych
 Linki: Rynek pracy
 Linki: Przedsiębiorczość
 Linki: Edukacja
 Linki: Kupię/Sprzedam
 Linki: Polska & UE
 Linki: Turystyka
 Nasze miasto
 Serwis prasowy
 Archiwum
 Kontakt
 • Zasady działania GCI

  Szczegółowe zasady działania
  Gminnego Centrum Informacji Miasta Grybowa

  §1.

  1. Gminne Centrum Informacji w Grybowie prowadzi działalność na zasadzie właściwej Referatowi, jako jednostka równorzędna i wchodzi w skład struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Grybowie.

  2. Działalnością GCI kieruje główny specjalista - lider GCI.

  3. Pracownikami GCI są ponadto:
       - st. referent - informatyk w wymiarze 1 etatu,
       - st. referent - doradca zawodowy w wymiarze 1 etatu,
       - referent  prawny - w wymiarze 1 etatu.

  4. W GCI pracują oprócz osób wymienionych w pkt. 2 i 3:
       - referent - pracownik biurowy - w wymiarze 1 etatu - stażysta,
       - pracownik socjalny - w wymiarze 10 godzin tygodniowo zatrudniany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie.

  5. W GCI zatrudniani mogą być na podstawie umowy zlecenia specjaliści z zakresu dziedzin, które są objęte zakresem działalności GCI.

  6. Pracodawcą dla pracowników wymienionych pkt. 2 i 3 jest Burmistrz Miasta Grybowa.

  7. GCI podporządkowane jest Burmistrzowi Miasta Grybowa a nadzór nad pracą GCI sprawuje Sekretarz Miasta Grybowa.

  8. Koszty prowadzenia GCI wchodzą w skład planu finansowego Urzędu Miejskiego w Grybowie.

  §2.

  Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez GCI:

  1) Lider GCI:
       a) koordynowanie i zarządzanie pracą GCI,
       b) prowadzenie indywidualnej pracy z klientem w zakresie usług GCI obejmującej kompleksową obsługę przedsiębiorcy szczególnie rozpoczynającego działalność, zapoznawanie z bazą danych informatycznych posiadanych przez GCI,
       c) opracowywanie publikacji własnych i formularzy na potrzeb klienta,
       d) prowadzenie dokumentacji biurowej GCI i sprawozdawczości,
       e) współpraca przy programowaniu pracy GCI i zatwierdzanie programów,
       f) koordynacja i realizacja obszaru działania usług podstawowych – Kompleksowa obsługa przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność i Publikacji własnych oraz obszaru usług dodatkowych – zawiera Regulamin działania GCI.

  2) Doradca zawodowy:
       a) koordynacja, organizowanie i prowadzenie grupowych form pracy,
       b) programowanie pracy GCI,
       c) udzielanie pomocy zawodowej i porad indywidualnych dla klienta w zakresie zatrudnienia w tym m.in. pomoc przy sporządzaniu CV, listów motywacyjnych w systemie informatycznym, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej,
       d) udostępnianie informacji elektronicznych i pomoc osobom niepełnosprawnym,
       e) przybliżanie możliwości podejmowania pracy na odległość np. telepraca,
       f) popularyzacja programów ABSOLWENT, JUNIOR, Internetowej Bazy Ofert Pracy, bazy danych o standardach kwalifikacji zawodowych,
       g) popularyzacja form kształcenia na odległość, internetowych, modułowych programów nauczania,
       h) współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi,
       i) koordynacja i realizacja obszarów działania dot. aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym niepełnosprawnych i kobiet i Oferty edukacyjnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i absolwentów – zawiera Regulamin działania GCI,

  3) Informatyk:
       a) wdrażanie wśród klientów umiejętności korzystania z  technologii informatycznych,
       b) nadzór nad sprzętem informatycznym GCI, konserwacja, instalacja oprogramowania,
       c) opracowanie witryny internetowej GCI,
       d) zakładanie skrzynek e-mail i stron www dla klienta
       e) indywidualna praca z klientem.

  4) Referent prawny:
       a) czuwanie nad zgodnością opracowywanej dokumentacji z aktualnymi przepisami prawnymi,
       b) doradztwo prawne na potrzeby pracowników i klientów.

  5) Pracownik biurowy:
       a) pomoc osobom niepełnosprawnym w dotarciu do GCI i podczas korzystania z usług,
       b) obsługa urządzeń biurowych: fax, kserokopiarka,
       c) obsługa indywidualnego klienta.

  6) Pracownik socjalny:
       a) udostępnianie informacji i pomoc osobom niepełnosprawnym,
       b) udostępnianie informacji o możliwościach korzystania z pomocy społecznej,
       c) prowadzenie usług reintegracji społeczno-zawodowej.
       d) Prowadzenie biblioteczki GCI.

  7) Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia lub wykonujące zadania na podstawie deklaracji współpracy a nie wymienione w niniejszych Zasadach będą realizowały usługi określone indywidualnie dla danego zadania.

  §3.

  1. GCI czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 7-mej do 17-tej.
  2. Zasady korzystania z usług GCI określa Regulamin Gminnego Centrum Informacji Miasta Grybowa.
  3. Siedziba GCI: Urząd Miejski w Grybowie, ul. Rynek 12, pok. Nr 11 (sala komputerowa). Praca grupowa, korzystanie z kserokopiarki i biblioteczki - sala posiedzeń pok. nr 12.

  §4.

  1. Sprzęt informatyczny będący na wyposażeniu GCI wraz z dwoma stanowiskami biurowymi znajdują się w pok. Nr 11, biblioteczka GCI, kserokopiarka, stanowiska do pracy warsztatowej znajdują się w pok. Nr 12.
  2. Usługi GCI dotyczące indywidualnej pracy z klientem, dostępu do usług informatycznych świadczone są w pok. Nr 11.
  3. Pomieszczenia, w których znajduje się sprzęt informatyczny są zabezpieczone poprzez okratowanie okien i drzwi.

  §5.

  Podział na usługi podstawowe i dodatkowe realizowane przez GCI zawiera Regulamin Gminnego Centrum Informacji Miasta Grybowa.

  ZAŁĄCZNIKI

   Szczegółowe zasady działania Gminnego Centrum Informacji Miasta Grybowa