STRONA GŁÓWNA
 Aktualności
 O GCI
 Regulamin GCI
 Zasady działania GCI
 Realizowane usługi
 Warsztaty w GCI
 Kiosk z pracą
 Nasza biblioteka
 ABC Bezrobotnego
 ABC Przedsiębiorcy
 ABC Absolwenta
 GCI w Małopolsce
 Wykaz szkół wyższych
 Linki: Rynek pracy
 Linki: Przedsiębiorczość
 Linki: Edukacja
 Linki: Kupię/Sprzedam
 Linki: Polska & UE
 Linki: Turystyka
 Nasze miasto
 Serwis prasowy
 Archiwum
 Kontakt
 • O GCI

  GMINNE CENTRUM INFORMACJI
  MIASTA GRYBOWA


  Urząd Miejski w Grybowie
  pok. 11
  ul. Rynek 12
  33-330 Grybów

  tel./fax ( 0-18) 445-27-44
  e-mail: gci.grybow@neostrada.pl
  www: grybow.infocentrum.com.pl

  GODZINY OTWARCIA GCI

  DZIEŃ

  GODZINA
  poniedziałek-piątek700 - 1700
  sobota700 - 1700
  niedzielanieczynne
  W Gminnym Centrum Informacji Miasta Grybowa można skorzystać:

  z usług podstawowych, które obejmują obejmują:

       1) aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy w tym niepełnosprawnych i kobiet poprzez:

  • szkolenie i zapewnienie dostępu do pracy na 5-ciu stanowiskach komputerowych z dostępem do Internetu w zakresie promocji zatrudnienia, edukacji, informacji gospodarczej, europejskiej i programów pomocowych,

  • ułatwienie dostępu do ofert pracy zamieszczonych w Internecie i prasie,

  • pomoc przy pisaniu CV i listów motywacyjnych oraz przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej,

  • udzielanie pomocy zawodowej, porad indywidualnych oraz prowadzenie zajęć grupowych, w tym z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej,

  • promocja podnoszenia kwalifikacji przez bezrobotnych mieszkańców miasta poprzez aktywizujące środowisko kursy i szkolenia finansowane z innych programów oraz dostarczanie informacji edukacyjnej nt. szkół, kursów, edukacji przez Internet, instytucji rynku pracy,

  • formy pracy grupowej organizowane z inicjatywy Centrum, w tym szkolenie w zakresie podstawowej obsługi komputera,

  • świadczenie usług w zakresie zbiorczego umieszczania w sieci informacji dot. e-mail, strony WWW dla klientów, informatycznej wymiany informacji,

  • świadczenie usług biurowych związanych z realizacją zagadnień wymienionych w niniejszym Regulaminie, w tym kserowanie, faksowanie,

  • promowanie samozatrudnienia, uświadamianie konieczności planowania kariery i rozwoju zawodowego,

  • opracowanie i rozpowszechnianie informacji promującej źródła i miejsca dostępu do informacji o ofertach i formach zatrudnienia w tym w kraju i za granicą, podnoszenia kwalifikacji i zdobywania doświadczenia w tym w kraju i za granicą, możliwości uzyskania wsparcia finansowego w tym zakresie,

  • prowadzenie witryny internetowej GCI zawierającej ciekawe linki z dostępem do instytucji rynku pracy, programów takich jak m.in. Doradca 2000, JUNIOR, Internetowej Bazy Ofert Pracy, bazy danych o standardach kwalifikacji zawodowych, modułowych programów nauczania. Kiosk z pracą,

  • stały monitoring dot. możliwości zatrudnienia i profilu działalności zakładów pracy,

  • możliwościach podjęcia pracy o charakterze wolontariackim,

  • udostępnienie informacji o możliwości korzystania z pomocy społecznej,

  • udostępnianie informacji niezbędnych osobom niepełnosprawnym w zakresie zatrudnienia, pracy na odległość,

  • opracowywanie niezbędnych formularzy zarówno w systemie tradycyjnym jak i informatycznym i pomoc w ich wypełnianiu,

  • indywidualna praca z klientem w zakresie oferowanych form usług.

       2) ofertę edukacyjną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i absolwentów w zakresie:

  • ułatwienia dostępu do informacji dot. możliwości kontynuacji nauki, kierunków wykształcenia poszukiwanych na rynku pracy,

  • udostępnianie informacji o aktywnych formach instrumentów rynku pracy,

  • umożliwienie informacji dot. kształcenia i pracy w kraju oraz za granicą,

  • umożliwienie skorzystania ze sprzętu edukacyjno-informatycznego,

  • współpraca ze szkołami w zakresie świadczonych usług.

       3) kompleksową obsługę przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność w zakresie:

  • dostarczania i sporządzenia dokumentacji niezbędnej do rejestracji działalności gospodarczej,

  • umożliwienie umieszczenia w sieci informacji dot. nowopowstającej firmy, świadczenie usług w zakresie umieszczania informacji w sieci (e-mail, strona www) oraz w serwisach oferujących takie usługi jak kupię, sprzedam,

  • umożliwienie korzystania ze sprzętu oraz prowadzenie szkolenia w tym zakresie,

  • zapewnienie dostępu do informacji o środkach pomocowych,

  • opracowanie i umożliwienie pobrania kompletu przepisów prawnych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

       4) prowadzenie biblioteczki,

       5) opracowywanie publikacji własnych.

  z usług dodatkowych, które obejmują obejmują:

       1) sporządzanie dokumentów i udzielanie informacji dla przedsiębiorców prowadzących już działalność,

       2) prowadzenie reintegracji zawodowej i społecznej na potrzeby robót publicznych do czasu uruchomienia klubu integracji społecznej,

       3) współpraca z osobami zagrożonymi zwolnieniem z pracy w zakresie poszukiwania pracy, informacji o zasadach korzystania z usług urzędów pracy, itp.

       4) umożliwienie skorzystania z faksu, kserokopiarki i skanera dla wykonania wydruków, kopii w ilości pow. 1 egz.

  Adresaci usług:

  • młodzież szkół ponad gimnazjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas maturalnych,

  • bezrobotni zarejestrowani w PUP i osoby pozostające bez pracy oraz absolwenci,

  • przedsiębiorcy rozpoczynający działalność na terenie miasta Grybowa.

  W GCI można uzyskać informacje o:

  • instrumentach rynku pracy,

  • programach pomocowych,

  • programach i technologiach edukacyjnych, uczelniach,

  • rynku pracy i zasadach pozyskiwania pracy, wymiany samopomocowej informacji między bezrobotnymi i uczniami,

  • zasadach zakładania firm,

  • możliwościach nauki i pracy w Polsce i  na rynkach krajów unijnych,

  • aktualnych programach aktywizacji osób pozostających bez pracy,

  • internetowych bazach danych dot. edukacji i zatrudnienia.