STRONA GŁÓWNA
 Aktualności
 O GCI
 Regulamin GCI
 Zasady działania GCI
 Realizowane usługi
 Warsztaty w GCI
 Kiosk z pracą
 Nasza biblioteka
 ABC Bezrobotnego
 ABC Przedsiębiorcy
 ABC Absolwenta
 GCI w Małopolsce
 Wykaz szkół wyższych
 Linki: Rynek pracy
 Linki: Przedsiębiorczość
 Linki: Edukacja
 Linki: Kupię/Sprzedam
 Linki: Polska & UE
 Linki: Turystyka
 Nasze miasto
 Serwis prasowy
 Archiwum
 Kontakt
 • Linki: Polska & UE

  Ciekawe linki
  POLSKA & UNIA EUROPEJSKA

  Centrum Informacji Europejskiej (CIE)
       Centrum Informacji Europejskiej jest częścią Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej i funkcjonuje od 1997 roku. Jego zadaniem jest informowanie polskiego społeczeństwa o zagadnieniach związanych z Unią Europejską. W CIE dostępne są bezpłatne materiały informacyjne, istnieje także możliwość przeglądania stron internetowych o tematyce europejskiej. W Centrum organizowane są wykłady otwarte, spotkania i konferencje. CIE prowadzi także działalność informacyjno-promocyjną podczas imprez masowych, konferencji i targów. Zapraszamy!..
  WWW: http://www.cie.gov.pl/
  Euro Info Centre - Program Komisji Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw
       Strona internetowa Programu Euro Info Komisji Europejskiej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, na której dostępne są podstawowe wiadomości z zakresu integracji, informacje dla małych i średnich przedsiębiorstw, informacje o rynkach zagranicznych jak i baza firm z terenu całej Europy poszukujących kooperantów...
  WWW: http://www.euroinfo.org.pl/
  Komicja Europejska - Reprezentacja w Polsce
       Serwis internetowy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce...
  WWW: http://www.europa.delpol.pl/
  Europa - Portal Unii Europejskiej
      Europa - Portal Unii Europejskiej prowadzony we kilkunastu językach (także w w języku polskim)...
  WWW: http://www.europa.eu.int/index_pl.htm
  European Personnel Selection Office (EPSO)
       Strona prowadzona w języku francuskim, angielskim i niemieckim...
  WWW: http://europa.eu.int/epso/
  Europejski Bank Centralny
       Strona European Central Bank prowadzona tylko w języku angielskim...
  WWW: http://www.ecb.int/
  Europejski Bank Inwestycyjny
       Strona European Investment Bank prowadzona w języku angielskim, francuskim i niemieckim...
  WWW: http://www.eib.org/
  Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR)
       Strona The European Bank for Reconstruction and Development prowadzona w języku angielskim , francuskim i rosyjskim...
  WWW: http://ebrd.com/
  CVRIA
       Strona Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości prowadzona w kilkunastu językach...
  WWW: http://europa.eu.int/cj/pl/transitpage.htm
  Forum Inicjatyw Pozarządowych
       Stowarzyszenie na Rzecz FIP jest apolityczną, nie nastawioną na zysk organizacją pozarządową. Powołana została w 1996 roku przez liderów organizacji pozarządowych dla wspierania działalności społecznego ruchu Forum Inicjatyw Pozarządowych...
  WWW: http://www.fip.ngo.pl/
  Fundacja im. Stefana Batorego
       Celem Fundacji im. Stefana Batorego jest wspieranie rozwoju demokratycznego, otwartego społeczeństwa. Do priorytetowych zadań Fundacji należy:
            - wzmacnianie roli i aktywności społeczeństwa obywatelskiego,
            - propagowanie swobód obywatelskich i zasad państwa prawa,
            - rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej...
  WWW: http://www.batory.org.pl/
  Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego
       Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego powstała w 1990 roku z inicjatywy Polaków, Niemców, Holendrów i Amerykanów współpracujących z wrocławskim Klubem Inteligencji Katolickiej. Powołano ją do życia jako platformę dla europejskiego dialogu...
  WWW: http://www.krzyzowa.org.pl/
  Internetowy Serwis FAPA
      Strona internetowa Fundacji Programów Pomocowych dla Rolnictwa udostępnia informacje o programie SAPARD. Centrum Informacji i Dokumentacji Integracji Rolnictwa...
  WWW: http://www.fapa.com.pl/
  Fundusz Współpracy - Cooperation Fund
       Powołanie Funduszu Współpracy wynikało ze świadomości potrzeby stworzenia apolitycznej, wyspecjalizowanej i sprawnie działającej organizacji, która w sposób przejrzysty zarządzałaby w imieniu kolejnych rządów środkami pomocowymi i zarazem służyłaby pomocą odbiorcom programów finansowanych z pomocy zagranicznej...
  WWW: http://www.cofund.org.pl/
  Fundusze Strukturalne
       Internetowy Serwis Informacyjny Ministerstwa Gospodarki i Pracy dotyczący funduszy strukturalnych...
  WWW: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/
  Instytut Europejski
       Instytut realizuje swoje zadania we współpracy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, w oparciu o wyodrębnione programy i projekty szkoleniowe, badawcze, wydawnicze i informacyjno-popularyzatorskie...
  WWW: http://www.ie.lodz.pl/
  Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
       Strona internetowa EuroInfo Center przy Izbie Przemysłowo - Handlowej w Krakowie. Zawiera bazę ofert, wiadomości gospodarcze. Misją IPH jest promocja firm członkowskich w kraju i za granicą, a także reprezentacja ich interesów gospodarczych wobec władz administracji państwowej, samorządowej oraz innych instytucji. Współtworzenie i współrealizacja regionalnej polityki gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem regionu małopolskiego...
  WWW: http://www.iph.krakow.pl/
  Komisja Europejska - European Commission
       Oficjalna strona Komisji Europejskiej prowadzona jest w kilku językach...
  WWW: http://europa.eu.int/comm/index_en.htm
  Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
       Oficjalna strona prowadzona we wszystkich językach państw członkowskich UE...
  WWW: http://www.esc.eu.int/index.htm
  Koło Naukowe Integracji Europejskiej
       Problematyka całego systemu Unii Europejskiej, procesów jej integracji wewnętrznej, roli i ekspansji międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków z Polską i innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej, znajduje coraz szersze odbicie w życiu politycznym naszego kraju. Przejawia się także wzmożonym zainteresowaniem młodych ludzi, którzy proces integracji europejskiej nierozerwalnie wiążą ze swoją przyszłością. Aby sprostać tym wyzwaniom powstało Koło Naukowe Integracji Europejskiej. Pragniemy, aby serwis ten był wyczerpującym źródłem informacji na temat naszej organizacji, jej celów i bieżącej działalności...
  WWW: http://unia.ae.wroc.pl/
  Krajowy System Przygotowań do Funduszy Strukturalnych (KSP)
       Strona internetowa Fundacji Edukacji Ekonomicznej, na której znajdziesz informacje dotyczące Unii Europejskiej m.in.: polityki regionalnej, funduszy przedakcesyjnych, programów wspólnotowych, edukacji europejskiej, dotacji, europunktów...
  WWW: http://www.europa.edu.pl/
  Unia & Polska - Magazyn Europejski
       Magazyn poruszający tematykę Unii Europejskiej...
  WWW: http://www.unia-polska.pl/
  Małopolskie Centrum Informacyjne Biura Integracji Europejskiej
       Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stron Małopolskiego Centrum Informacyjnego. Znajdziecie tu Państwo informacje o Unii Europejskiej, programach pomocowych, edukacji europejskiej, oraz porady branżowe. Znajduje się również baza adresowa dotycząca m. in.: UE, instytucji zajmujących się problematyką unijną w województwie małopolskim. W Kalendarium znajdują się informacje o konferencjach, szkoleniach targach, terminach składania wniosków do poszczególnych programów dotyczących szczególnie Małopolski.
  WWW: http://www.uwoj.krakow.pl/mci/
  Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (MSZ)
       Serwis internetowy MSZ RP. Informacje o polityce zagranicznej Polski i ze szczególnym uwzględnieniem integracji z UE...
  WWW: http://www.msz.gov.pl/
  Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN)
       Strona internetowa MEN , udostępnia informacje o: integracji z UE, w szczególności o uznawaniu świadectw i dyplomów w kontekście akcesji do UE, o programach, itp...
  WWW: http://www.menis.gov.pl/
  Ministerstwo Finansów RP (MF)
       Oficjalna strona ministerstwa...
  WWW: http://www.mf.gov.pl/
  Ministerstwo Gospodarki i Pracy (MGiP)
       Strona internetowa MGPiPS, na której znajdziesz podstawowe informacje o Funduszach Europejskich i Inicjatywach Wspólnotowych...
  WWW: http://www.mgip.gov.pl/
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
       Co i jak w SAPARD'zie...
  WWW: http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=854
  Niemiecka Fundacja im. Konrada Adenauera
       Fundacja Konrada Adenauera jest fundacją polityczną. Wywodzi się z utworzonego w 1956 r. Towarzystwa Krzewienia Edukacji Chrześcijańsko-Demokratycznej i od 1964 r. nosi imię pierwszego federalnego kanclerza Niemiec. Jej głównym zadaniem i zobowiązaniem jest realizacja myśli politycznej Konrada Adenauera. W Polsce Fundacja działa od 10 listopada 1989 r. Otwarcie pierwszego przedstawicielstwa Fundacji w krajach byłego "bloku wschodniego", w dwa miesiące po utworzeniu rządu Tadeusza Mazowieckiego, było wyrazem uznania dla walki Polaków o wolność, demokrację i prawa człowieka w całej Europie...
  WWW: http://www.kas.pl/
  Ośrodek Myśli Politycznej
      Ośrodek Myśli Politycznej jest stowarzyszeniem, powołanym do życia w Krakowie w 1992 roku. Zajmuje się działalnością edukacyjną i naukową z zakresu filozofii politycznej i stosunków międzynarodowych. Jest również miejscem publicznej debaty nad zagadnieniami związanymi z polską doktryną państwową, w tym zwłaszcza nad problematyką ustroju państwa polskiego i polską polityką zagraniczną...
  WWW: http://www.omp.org.pl/
  euroPAP - Europejski Serwis Polskiej Agencji Prasowej
       Wszystko o Unii Europejskiej...
  WWW: http://euro.pap.com.pl/
  Parlament Europejski
       Oficjalny wielojęzyczny (w tym także język polski) serwis Parlamentu Europejskiego...
  WWW: http://www.europarl.eu.int/
  Polska Fundacja im. Roberta Schumana
       Polska Fundacja im. Roberta Schumana jest organizacją pozarządową i ponadpartyjną. Naszym celem jest mobilizowanie obywateli do angażowania się w proces jednoczenia Europy. Rozwijamy programy, które uczą wykorzystania szans, jakie daje nam członkostwo w UE, współpracujemy z wieloma środowiskami w Unii i poza nią, by lepiej poznać i respektować wspólne wartości demokratyczne...
  WWW: http://www.schuman.org.pl/
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
       Oficjalny serwis internetowy Prezydenta RP...
  WWW: http://www.prezydent.pl/
  Polska - Unia Europejska: Droga do członkostwa
       Strona na serwerze Sejmu RP (m.in. informacje o procesie dostosowania prawa polskiego do prawa europejskiego, pracach sejmowej Komisji Prawa Europejskiego)...
  WWW: http://www.sejm.gov.pl/ue/ue.html
  Unia Europejska on-line
       Strona zawiera dane dotyczące historii Unii Europejskiej oraz integracji Polski z UE...
  WWW: http://www.ueonline.host.sk/
  Urząd Patentowy Unii Europejskiej
       Oficjalny serwis Europejskiego Urzędu Patentowego prowadzony w trzech językach - angielskim, francuskim i niemieckim...
  WWW: http://www.european-patent-office.org/