STRONA GŁÓWNA
 Aktualności
 O GCI
 Regulamin GCI
 Zasady działania GCI
 Realizowane usługi
 Warsztaty w GCI
 Kiosk z pracą
 Nasza biblioteka
 ABC Bezrobotnego
 ABC Przedsiębiorcy
 ABC Absolwenta
 GCI w Małopolsce
 Wykaz szkół wyższych
 Linki: Rynek pracy
 Linki: Przedsiębiorczość
 Linki: Edukacja
 Linki: Kupię/Sprzedam
 Linki: Polska & UE
 Linki: Turystyka
 Nasze miasto
 Serwis prasowy
 Archiwum
 Kontakt
 • Regulamin GCI

  Regulamin Gminnego Centrum Informacji Miasta Grybowa

  I. Regulamin korzystania z usług Gminnego Centrum Informacji Miasta Grybowa.

  §1.

  1. Gminne Centrum Informacji Miasta Grybowa jest miejscem, gdzie osoby bezrobotne, poszukujące pracy, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, absolwenci, niepełnosprawni oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym mają możliwość rozwijania swoich umiejętności, zapoznania się z nowoczesnymi technikami informatycznymi, uzyskania informacji o pracy i kierunkach kształcenia oraz zaktywizowania działań w poszukiwaniu zatrudnienia a przedsiębiorcy zapoznania się z bieżącą ofertą dot. możliwości rozwojowych firm oraz kompleksowej obsługi dot. rejestracji działalności gospodarczej i prowadzenia firmy.

  2. Zakres usług podstawowych świadczonych przez Gminne Centrum Informacji obejmuje:

       1) aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy w tym niepełnosprawnych i kobiet poprzez:

            a) szkolenie i zapewnienie dostępu do pracy na 5-ciu stanowiskach komputerowych z dostępem do Internetu w zakresie promocji zatrudnienia, edukacji, informacji gospodarczej, europejskiej i programów pomocowych,
           
  b) ułatwienie dostępu do ofert pracy zamieszczonych w Internecie i prasie, 
           
  c) pomoc przy pisaniu CV i listów motywacyjnych oraz przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej,
           
  d) udzielanie pomocy zawodowej, porad indywidualnych oraz prowadzenie zajęć grupowych, w tym z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej, 
           
  e) promocja podnoszenia kwalifikacji przez bezrobotnych mieszkańców miasta poprzez aktywizujące środowisko kursy i szkolenia finansowane z innych programów oraz dostarczanie informacji edukacyjnej nt. szkół, kursów, edukacji przez Internet, instytucji rynku pracy,
           
  f) formy pracy grupowej organizowane z inicjatywy Centrum, w tym szkolenie w zakresie podstawowej obsługi komputera,
           
  g) świadczenie usług w zakresie zbiorczego umieszczania w sieci informacji dot. e-mail, strony WWW dla klientów, informatycznej wymiany informacji,
           
  h) świadczenie usług biurowych związanych z realizacją zagadnień wymienionych w niniejszym Regulaminie, w tym kserowanie, faksowanie,
           
  i) promowanie samozatrudnienia, uświadamianie konieczności planowania kariery i rozwoju zawodowego,
           
  j) opracowanie i rozpowszechnianie informacji promującej źródła i miejsca dostępu do informacji o ofertach i formach zatrudnienia w tym w kraju i za granicą, podnoszenia kwalifikacji i zdobywania doświadczenia w tym w kraju i za granicą, możliwości uzyskania wsparcia finansowego w tym zakresie,
           
  k) prowadzenie witryny internetowej GCI zawierającej ciekawe linki z dostępem do instytucji rynku pracy, programów takich jak m.in. Doradca 2000, JUNIOR, Internetowej Bazy Ofert Pracy, bazy danych o standardach kwalifikacji zawodowych, modułowych programów nauczania. Kiosk z pracą,
           
  l) stały monitoring dot. możliwości zatrudnienia i profilu działalności zakładów pracy,
           
  m) możliwościach podjęcia pracy o charakterze wolontariackim,
           
  n) udostępnienie informacji o możliwości korzystania z pomocy społecznej, 
           
  o) udostępnianie informacji niezbędnych osobom niepełnosprawnym w zakresie zatrudnienia, pracy na odległość,
           
  p) opracowywanie niezbędnych formularzy zarówno w systemie tradycyjnym jak i informatycznym i pomoc w ich wypełnianiu,
            q)
  indywidualna praca z klientem w zakresie oferowanych form usług.

       2) ofertę edukacyjną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i absolwentów w zakresie:

            a) ułatwienia dostępu do informacji dot. możliwości kontynuacji nauki, kierunków wykształcenia poszukiwanych na rynku pracy, 
            b) udostępnianie informacji o aktywnych formach instrumentów rynku pracy, 
           
  c) umożliwienie informacji dot. kształcenia i pracy w kraju oraz za granicą,
           
  d) umożliwienie skorzystania ze sprzętu edukacyjno-informatycznego,
            e) współpraca ze szkołami w zakresie świadczonych usług.

       3) kompleksową obsługę przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność w zakresie:
            a) dostarczania i sporządzenia dokumentacji niezbędnej do rejestracji działalności gospodarczej,
            b) umożliwienie umieszczenia w sieci informacji dot. nowopowstającej firmy, świadczenie usług w zakresie umieszczania informacji w sieci (e-mail, strona www) oraz w serwisach oferujących takie usługi jak kupię, sprzedam 
            c) umożliwienie korzystania ze sprzętu oraz prowadzenie szkolenia w tym zakresie, 
            d) zapewnienie dostępu do informacji o środkach pomocowych
            e) opracowanie i umożliwienie pobrania kompletu przepisów prawnych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

       4) prowadzenie biblioteczki.
       5) opracowywanie publikacji własnych.

  3. Dodatkowymi usługami świadczonymi przez Gminne Centrum Informacji jest:

       1) sporządzanie dokumentów i udzielanie informacji dla przedsiębiorców prowadzących już działalność,
       2) prowadzenie reintegracji zawodowej i społecznej na potrzeby robót publicznych do czasu uruchomienia klubu integracji społecznej,
       3)
  współpraca z osobami zagrożonymi zwolnieniem z pracy w zakresie poszukiwania pracy, informacji o zasadach korzystania z usług urzędów pracy, itp.
       4) umożliwienie skorzystania z faksu, kserokopiarki i skanera dla wykonania wydruków, kopii w ilości pow. 1 egz.

  4. Korzystanie z Gminnego Centrum Informacji jest dobrowolne i bezpłatne w zakresie usług omówionych w ust. 2 i 3 z wyjątkiem wykonywania w ilości powyżej 1 egz. kserokopii i wydruków, wysyłania faksów, nagrywania płyt CD, skanowania. Zgodnie z przepisami oraz wnioskiem osoby korzystającej z usług zapewniona zostanie ochrona danych osobowych oraz przekazanych informacji.

  §2.

  1. Osoby korzystające z usług GCI zobowiązane są do przestrzegania przepisów bhp związanych z obsługą urządzeń elektrycznych pod napięciem, przepisów przeciwpożarowych oraz niniejszego Regulaminu.

  2. Z przepisami, o których mowa w ust. 1 osoby korzystające z usług GCI zostaną zapoznane w trakcie pierwszego pobytu w Centrum. Informacja w tym zakresie zostanie odnotowana w rejestrze prowadzonym przez pracowników GCI.

  3. Celem pobytu w GCI przez osoby korzystające z usług - poza zorganizowanymi formami pracy - jest głównie samoedukacja, poszukiwanie pracy, nauka i doskonalenie obsługi aplikacji komputerowych przydatnych w poszukiwaniu pracy pod nadzorem i kierunkiem administratora GCI.

  4. Głównym narzędziem wykorzystywanym w działalności GCI jest Internet, który służy do transmitowania, pozyskiwania oraz udzielania informacji. Zabrania się wykorzystywania zarówno Internetu, jak i pozostałego sprzętu GCI do celów komercyjnych, rozrywkowych a także sprzecznych z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym ochrony dóbr osobistych oraz praw autorskich.

  5. Osoby korzystające z usług GCI muszą okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz wpisać się do ewidencji klientów. Osoby bezrobotne winni okazać dokument z PUP w Nowym Sączu, uczniowie legitymacje szkolne.

  II. Zasady pracy Gminnego Centrum Informacji Miasta Grybowa.

  §3.

  1. Gminne Centrum Informacji mieści się w Urzędzie Miejskim w Grybowie, ul. Rynek 12 i jest czynne od poniedziałku do soboty w godzinach od 700 do 1700.

  2. Z usług indywidualnych, w tym doradczych i informatycznych, można korzystać w pomieszczeniu stanowiącym siedzibę GCI. Zajęcia grupowe odbywają się na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego można skorzystać z biblioteczki GCI oraz kserokopiarki.

  III. Regulamin korzystania ze sprzętu Gminnego Centrum Informacji Miasta Grybowa.

  §4.

  1. GCI jest wyposażone w 5 stanowisk komputerowych, kserokopiarkę, faks, skaner, 1 stanowisko biurowe, 1 stanowisko dla klientów, biblioteczkę.

  2. Korzystanie z urządzeń wymienionych w ust.1 odbywa się pod nadzorem pracownika GCI.

  3. Jednorazowo w pomieszczeniu GCI może przebywać 7 osób, w tym:
       1) 5 interesantów na stanowiskach komputerowych korzystających ze wszystkich dostępnych aplikacji,
       2) 1 osoba korzystająca ze zbiorów bibliotecznych,
       3) 1 osoba korzystająca ze stanowiska biurowego.

  4. Lider GCI może w uzasadnionych wypadkach zmienić zasady, o których mowa w ust. 3. Zasady te nie obowiązują również w wypadku pracy grupowej realizowanej w ramach programów.

  §5.

  1. Osoby korzystające ze sprzętu GCI muszą okazać dokumenty, o których mowa w §2 ust. 5.

  2. Maksymalny czas korzystania jednej osoby ze stanowiska komputerowego wynosi jednorazowo 2 godziny zegarowe na dzień z wyłączeniem pracy zespołowej, której czas trwania określają zasady realizowanego programu.

  3. Istnieje możliwość osobistej, wcześniejszej rezerwacji stanowiska komputerowego na jednym z 2 specjalnie w tym celu przeznaczonych komputerów. Z pozostałych stanowisk można korzystać bez wcześniejszej rezerwacji.

  4. Na klienta dokonującego rezerwacji stanowisko jest zabezpieczone przez okres 5 min. od ustalone godziny a po upływie tego czasu udostępniane osobie oczekującej w siedzibie GCI.

  5. Z jednego stanowiska może korzystać tylko 1 osoba.

  6. Każdy klient ma prawo uzyskać informację o sposobie korzystania z baz informacyjnych, założenia bezpłatnej skrzynki e-mail i portalu.

  7. Korzystający z usług GCI mogą sporządzić wydruk znalezionych niezbędnych informacji (maksymalnie 3 strony).

  8. Klient może zapisać potrzebne informacje na własnej dyskietce. Przed użyciem dyskietki należy przekazać ją pracownikowi celem usunięcia z niej ewentualnych wirusów.

  §6.

  Korzystanie ze sprzętu w ramach pracy grupowej odbywa się na zasadach właściwych dla danego programu, szkolenia i ustalane jest przez pracownika GCI lub osobę prowadzącą.

  §7.

  Wykonywanie kopii dokumentów lub wydruków w ilości wyższej niż określona w niniejszym Regulaminie a niezbędnej dla klienta jest odpłatne. Dla celów GCI stosuje się wysokość odpłatności za wykonanie kopii lub wydruku dokumentów przyjmowaną uchwałą Rady Miejskiej w Grybowie w sprawie ustalenia stawek opłat za wyszukiwanie informacji oraz sporządzanie wypisów, wyrysów i kserokopii dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych gminy.

  §8.

  1. Osoby nie stosujące się do zasad określonych niniejszym Regulaminem będą proszone o opuszczenie GCI.

  2. W pomieszczeniu GCI i na sali posiedzeń obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu i posiłków.

  3. W trakcie korzystania z komputerów należy wykorzystywać jedynie oprogramowanie zainstalowane na tych komputerach zabronione jest samodzielne instalowanie oprogramowania lub dokonywania w nim jakichkolwiek zmian.

  4. Zabrania się korzystania z Internetu w celach powszechnie szkodliwych.

  5. Za uszkodzenie sprzętu spowodowane niewłaściwym użytkowaniem odpowiada osoba korzystająca ze sprzętu, jeżeli zwróciła się o przeszkolenie i nie została przeszkolona.

  6. GCI nie odpowiada za treść ogłoszeń zamieszczanych w bazach internetowych przez osoby korzystające z usług GCI i wiarygodność firm.

  7. Korzystający z GCI dbają o estetykę i porządek oraz zachowują się w sposób umożliwiający korzystanie z usług pozostałym osobom.

  8. Pracownicy GCI nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na wieszakach i w korytarzu.

  9. Osoby pozostające pod wpływem alkoholu lub narkotyków nie będą obsługiwane.

  ZAŁĄCZNIKI

  Regulamin Gminnego Centrum Informacji Miasta Grybowa